Office of the President, ROC (Taiwan)
   
:::
Site map中文版mobile RSS
 
|S|M|L  
*
*
:::
The President and Office of the President
*

 Advisors

 Advisors

print
* Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

 
*
National Policy Advisors to the President
The Office of the President shall have a maximum of 90 national policy advisors (currently 61) serving in honorary positions. They shall be appointed by the president to provide opinions and render advice to the president, and their term of office shall not exceed that of the president.
Rebecca King-ying, Wang Wang Mao-hsiung Bai Jeng-hsien Chu Wu-hsien Chiang Chun-nan Ho Mei-yueh Ho Li-Hsing Wu Jyng-jyi Wu Bao-tien Lee Shen-Yi Lee Ching-lung Lu Tzu-chang Lu Hsin-ming Lee Maw-sheng Chun Chiu Shen Kuo-jong Lin Ming-Dien Shin-min, Shih Chao-hsien, Shih Chi Cheng Chi Guo-chung Hu Ching-hsien Hsu Chung-jen Chin Chia-hung Wong Chin-chu Kang Yi-shen Chang Chia-chung Chang King-hua Chang Chiou-hai Chang Chuen Sue Chang Fu-mei Chuan Wei-chou Chen Ding-shinn Chen Mao-ren Chen Chung-hsin Chen Jer-fang Chen Chin-tsai Tseng Kuei-hi Tzeng Shun-ren Tang Wen-wan Huang Tien-Lin Huang Cheng-kuo Huang Chunming Huang Huang-hsiu Huang Kun-hu Huang Kun-bin Ng Nisuan Jan Hung-tze Liao Chuang-ping Liu Chao-hui Cheng Mao-zao Cheng Ching-hsiang Lu Po-Chi Shiau Ondine Lai Chung-sheng Lai Yeh-yen Hsieh Ching-chih Yen Chih-fa William J.K. Lo Yen Tsun-Tai Ku Chung-hua
top
 
 
 
*
National Policy Advisors to the President
The Office of the President shall have a maximum of 90 national policy advisors (currently 61) serving in honorary positions. They shall be appointed by the president to provide opinions and render advice to the president, and their term of office shall not exceed that of the president.
Rebecca King-ying, Wang Wang Mao-hsiung Bai Jeng-hsien Chu Wu-hsien Chiang Chun-nan Ho Mei-yueh Ho Li-Hsing Wu Jyng-jyi Wu Bao-tien Lee Shen-Yi Lee Ching-lung Lu Tzu-chang Lu Hsin-ming Lee Maw-sheng Chun Chiu Shen Kuo-jong Lin Ming-Dien Shin-min, Shih Chao-hsien, Shih Chi Cheng Chi Guo-chung Hu Ching-hsien Hsu Chung-jen Chin Chia-hung Wong Chin-chu Kang Yi-shen Chang Chia-chung Chang King-hua Chang Chiou-hai Chang Chuen Sue Chang Fu-mei Chuan Wei-chou Chen Ding-shinn Chen Mao-ren Chen Chung-hsin Chen Jer-fang Chen Chin-tsai Tseng Kuei-hi Tzeng Shun-ren Tang Wen-wan Huang Tien-Lin Huang Cheng-kuo Huang Chunming Huang Huang-hsiu Huang Kun-hu Huang Kun-bin Ng Nisuan Jan Hung-tze Liao Chuang-ping Liu Chao-hui Cheng Mao-zao Cheng Ching-hsiang Lu Po-Chi Shiau Ondine Lai Chung-sheng Lai Yeh-yen Hsieh Ching-chih Yen Chih-fa William J.K. Lo Yen Tsun-Tai Ku Chung-hua
top